Kết nối các bản nhạc.Hãy chọn các bản nhạc cần kết nối